W H O L E S A L E

Op het moment wordt BEZISA in meer dan 80 winkels verkocht, verdeeld over meer dan 14 landen.

Denk je dat de producten goed in jouw winkel passen? Stuur een mail naar info@bezisa.com om de Wholesale voorwaarden en Informatie ontvangen.

We houden van alle soorten toffe concepten met een sterk verhaal. Van de kleinste winkeltjes tot de grootste van de stad.  Groen, duurzaam en eerlijk ‘minded’, een dikke YES! Daarnaast houden we van samenwerken en samen ontwerpen. Er is veel mogelijk.

Zie hieronder de lijst van bijna alle huidige retailers:

N E D E R L A N D

J U T   E N   J U U L  |  Nieuwe Rijn 58  2312 JH Leiden  |   https://www.jutenjuul.nl/

W I J S   W E S T  |   Bilderdijkstraat 62  1053 KV Amsterdam   |  https://wijswest.nl/

M O N   M O N  |  Prins Hendrikstraat 98  2518 HW Den Haag  |   https://www.mon-mon.nl/

H O L A   B B        | Kinkerstraat 361    1053 GD Amsterdam   |  https://holabb.nl/

M I N I  M A R K T  |  Beethovenstraat 5A  1077 HK Amsterdam  |  http://www.minimarkt-store.com

M I N I   &   M E  |  Voorstraat 11  3441 CB WOERDEN  |  https://www.minienme.nl/

B L I N G   S U N D A Y ‘ S   B E S T  |  Marcellienstraat 16  6166 CR Geleen  |  https://www.blingsundaysbest.nl/

K I N D   Z O   B L I J  |  Voorstraat 428  3311 CX Dordrecht  |  https://www.kindzoblij.nl/

S P R U I T   K I D S  C O N C E P T S T O R E  |  Stationsstraat 5  5751 HA Deurne  |  https://www.pixie-spruit.nl/

‘ T   Z A N D M E N K E  |  Jodenstraat 14  5911 HK Venlo  |  https://www.zandmenke.nl/

L I N I JN  |  Burgemeester Warnaarsstraat 4  7642 CT Wierden  |  https://www.linijn.nl/

M E V R O U W   A A R B E I  |  https://www.mevrouwaardbei.nl/

H U I S   &   G R I E T J E  |  http://www.huisengrietje.nl

P O P P Y ‘ S   P L A Y G R O U N D  |  https://www.poppysplayground.com/

B E L G I U M

P L A Y   B Y   R E W I N D  |  Kloosterstraat 63  2000 Antwerpen  |  https://www.rewinddesign.be/

N O O R D   B A B Y  |  Paleisstraat 24  2018 Antwerpen  |  http://www.noordbaby.be

H E T   L A N D   V A N   O O I T  |  Koningin Astridlaan 82C  2550 Kontich  |  http://www.hetlandvanooit.be/

L U N A B L O O M  |  Eekhoutstraat 17b  8000 Brugge  |  http://www.lunabloom.be

T H E   W O N D E R   Y E A R S  |  Serpentstraat 8  9000 Gent  |  https://www.thewonderyears.be/

M A M A D O  |  Wallenstraat 15  8800 Roeselare  |  http://www.mamado.be/

K L E I N E   –   I K  |  Nieuwstraat 2  2880 Bornem  |  http://www.kleineik.be/

K O K O N  E N   K O  |  Solleveld 30  9550 Herzele  |  http://www.kokonenko.be/

K O L L E K T  |  Stationsstraat 51  3970 Leopoldsburg  |  http://www.kollekt.be

J O O L Z  |  Hoogstraat 36  3670 Meeuwen-Gruitrode  |  https://www.joo-ls.be/

B E B I S  |  Strandlaan 296  B – 8670 Sint-Idesbald  |  http://www.bebis.be

S T U D I O   A I M É E  |  Grote Markt 57  3800 Sint-Truiden  |  https://www.studioaimee.com/

F O O L   D E   W O O L  |  Kartuizersstraat 44  1000 Brussel  |  http://www.fooldewool.com

C I T R O N   G R E N A D I N E  |  Passage de l’Ergot 36  1348 Louvain-la-Neuve  |  https://www.citrongrenadine.be/

M I N I ‘ O N  |  Place des Jardins de Baseilles 9  5101 Erpent  |  https://www.minionkidstore.be/

O U I  |  Aldestraat 50 Hasselt  |  https://www.oui-shop.be/

N N I M I N N  |  Kloosterstraat 14/b1,  3910 Neerpelt  |  http://www.nniminn.be

B A B Y C E N TE R   H A L L E  |  Basiliekstraat 29,  1500 Halle  |  https://www.babycenterhalle.be/

L A L A L A N D  |  Marktplein 40  3590 Diepenbeek  |  https://lalaland.be/

Z O E N   V O O R   G U S T  |  https://www.zoenvoorgust.be

L E M O N   F I SH  |  https://www.lemonfish.be/

G E R M A N Y

B A B Y   B L U M E  |  Bohlinger Str. 25  78224 Singen  |  https://www.babyblume.de

N A T U R A   K I N D E R L A D E N  |  Herzog-Otto-Str. 8  83022 Rosenheim  |  http://www.natura-kinderladen.de/

K O N F E T T I W O L K E  |  Weberstraße 82  60318 Frankfurt am Main  |  http://www.konfettiwolke.de/

S P I E L W E R K  |  Fridolinstr. 70   –   50825 Köln  |  Regentenstr. 1a      –     51063 Köln-Mülheim  | http://www.spielwerk-shop.de

K A K O U  |  https://www.kakoushop.de/

P O L A N D

B E B E   S P A C E  |  https://bebespace.pl/

B E B E   C O N C E P T  |  https://bebeconcept.pl

U K

B O N   T O T  |  46 ST  Stephen Street  EH3 EAL Edinburgh  |  https://www.bon-tot.com/

T H E   N U R S E R Y   E D I T  |  www.the-nursery-edit.com

B A B Y   A N D   T H E   G A N G  |  www.babyandthegang.co.uk/

R U B Y R O E  |  www.rubyroe.com

L I T T L E   E D I T  |  https://www.littleedit.co.uk/

D E N M AR K

S T U D I O  F E D E R  |  http://www.studiofeder.com/

O K O U N G E R  |  http://www.okounger.dk

I J S L A N D

H R Ì S L A  |  http://www.hrisla.is

C Z E C H  R E P U B L I C

W I L D   M O O N  |   https://www.wildmoon.cz/

S I N G A P O R E

T H E A   K I D S  |  https://theakids.co/

K O E W E I T

B A B Y M O O N   K W  |  https://babymoonkw.com/

A U S T R A L I A

B R I G H T   S Q U A R E  |  https://brightsquare.com.au/

M I N I   V I L L A G E  |  https://minivillage.com.au/

I T A L Y

F E I N E S  S Ü D T I R O L  |  Via Gries, 28,  39011 Lana BZ  |  https://www.feines.it/

A U S T R I A

P Ü N K T C H E N  &   A N T O N  |  Bahnhofstrasse 12  4600 Wels  |  https://www.xn--pnktchenundanton-jzb.at/

I N T E R I O R   F O R   K I D S  |  Eugenstraße 13  A-6060 Hall in Tirol  |  http://interiorforkids.at/

S W I T S E R L A N D

W O H N R E I C H  |  Herrenberg 22  8640 Rapperswil-Jonal  |  https://wohnreich.ch/

M A K I N G   L I T T L E   T H I N G S  |  Badenerstrasse 177  8003 Zürich  |  https://www.makingthings.ch/

M I N I L I  |  Hauptstrasse 36  4132 Muttenz  |  https://www.minili.ch/

F R A N C E

C O C O   B O H E M E  |  1, Rue de Colmar  68180 Horbourg-Wihr  |  http://www.coco-boheme.com/

C Y P R U S

H U G A   S T U D I O  |  5a Mpoumpoulinas  1060, Nicosia. Cyprus  |  http://www.hugastudio.com

S W E D E N

T H E   B A B Y   B O O N  |  https://thebabyboon.com/