W H O L E S A L E

Op het moment wordt BEZISA in meer dan 80 winkels verkocht, verdeeld over meer dan 14 landen.

Denk je dat de producten goed in jouw winkel passen? Stuur een mail naar info@bezisa.com om de Wholesale voorwaarden en Informatie ontvangen.

We houden van alle soorten toffe concepten met een sterk verhaal. Van de kleinste winkeltjes tot de grootste van de stad.  Groen, duurzaam en eerlijk ‘minded’, een dikke YES! Daarnaast houden we van samenwerken en samen ontwerpen. Er is veel mogelijk.

Zie hieronder de lijst van bijna alle huidige retailers:

R E T A I L E R S

N E D E R L A N D

J U T   E N   J U U L

Nieuwe Rijn 58
2312 JH Leiden

https://www.jutenjuul.nl/

W I J S   W E S T

Bilderdijkstraat 62
1053 KV Amsterdam

https://wijswest.nl/

M O N   M O N

Prins Hendrikstraat 98
2518 HW Den Haag

      https://www.mon-mon.nl/

H O L A   B B

Kinkerstraat 361
1053 GD Amsterdam

https://holabb.nl/

M I N I  M A R K T

Beethovenstraat 5A
1077 HK Amsterdam

http://www.minimarkt-store.com

M I N I   &   M E

Voorstraat 11
3441 CB WOERDEN

https://www.minienme.nl/

K O T E R   &   C O

Scheldestraat 55-57
1078 GG Amsterdam

https://koterenco.nl/

B L I N G   S U N D A Y ‘ S   B E S T

Marcellienstraat 16
6166 CR Geleen

https://www.blingsundaysbest.nl/

K I N D   Z O   B L I J

Voorstraat 428
3311 CX Dordrecht

        https://www.kindzoblij.nl/

S P R U I T   K I D S                                    C O N C E P T S T OR E

Stationsstraat 5
5751 HA Deurne

https://www.pixie-spruit.nl/

‘ T   Z A N D M E N K E

Jodenstraat 14
5911 HK Venlo

https://www.zandmenke.nl/

L I N I JN

Burgemeester Warnaarsstraat 4
7642 CT Wierden

https://www.linijn.nl/

M E V R O U W   A A R B E I

https://www.mevrouwaardbei.nl/

H U I S   &   G R I E T J E

http://www.huisengrietje.nl

P O P P Y ‘ S   P L A Y G R O U N D

https://www.poppysplayground.com/

D E N M AR K

S T U D I O  F E D E R

http://www.studiofeder.com/

O K O U N G E R

http://www.okounger.dk

I J S L A N D

H R Ì S L A

http://www.hrisla.is

C Z E C H

R E P U B L I C

W I L D   M O O N

 https://www.wildmoon.cz/

S I N G A P O R E

T H E A   K I D S

https://theakids.co/

K O E W E I T

B A B Y M O O N   K W

https://babymoonkw.com/

B E L G I U M

P L A Y   B Y   R E W I N D

Kloosterstraat 63
2000 Antwerpen

https://www.rewinddesign.be/

N O O R D   B A B Y

Paleisstraat 24
2018 Antwerpen

http://www.noordbaby.be

H E T   L A N D   V A N   O O I T

Koningin Astridlaan 82C
2550 Kontich

http://www.hetlandvanooit.be/

L U N A B L O O M

Eekhoutstraat 17b
8000 Brugge

http://www.lunabloom.be

T H E   W O N D E R   Y E A R S

Serpentstraat 8
9000 Gent

https://www.thewonderyears.be/

M A M A D O

Wallenstraat 15
8800 Roeselare

http://www.mamado.be/

K L E I N E   –   I K

Nieuwstraat 2
2880 Bornem

      http://www.kleineik.be/

K O K O N  E N   K O

Solleveld 30
9550 Herzele

      http://www.kokonenko.be/

K O L L E K T

Stationsstraat 51
3970 Leopoldsburg

http://www.kollekt.be

J O O L Z

Hoogstraat 36

3670 Meeuwen-Gruitrode

B E B I S

Strandlaan 296
B – 8670 Sint-Idesbald

http://www.bebis.be

S T U D I O   A I M É E

Grote Markt 57
3800 Sint-Truiden

https://www.studioaimee.com/

F O O L   D E   W O O L

Kartuizersstraat 44                                                        1000 Brussel

http://www.fooldewool.com

C I T R O N   G R E N A D I N E

Passage de l’Ergot 36

1348 Louvain-la-Neuve

https://www.citrongrenadine.be/

M I N I ‘ O N

Place des Jardins de Baseilles 9                                                            5101 Erpent

https://www.minionkidstore.be/

O U I

Aldestraat 50 Hasselt

https://www.oui-shop.be/

NNIMINN

Kloosterstraat 14/b1,

3910 Neerpelt

http://www.nniminn.be

B A B Y C E N TE R   H A L L E

Basiliekstraat 29, 1500 Halle

https://www.babycenterhalle.be/

L A L A L A N D

Marktplein 40 3590 Diepenbeek

https://lalaland.be/

Z O E N   V O O R   G U S T

https://www.zoenvoorgust.be

L E M O N   F I SH

https://www.lemonfish.be/

A U S T R A L I A

B R I G H T   S Q U A R E

https://brightsquare.com.au/

M I N I   V I L L A G E

https://minivillage.com.au/

I T A L Y

F E I N E S  S Ü D T I R O L

Via Gries, 28, 39011 Lana BZ

https://www.feines.it/

A U S T R I A

I N T E R I O R   F O R   K I D S

Eugenstraße 13
A-6060 Hall in Tirol

      http://interiorforkids.at/

S W I T S E R L A N D

W O H N R E I C H

Herrenberg 22
8640 Rapperswil-Jonal

       https://wohnreich.ch/

P Ü N K T C H E N  &   A N T O N

Bahnhofstrasse 12
4600 Wels

https://www.xn--pnktchenundanton-jzb.at/

M A K I N G   L I T T L E   T H I N G S

Badenerstrasse 177

8003 Zürich

https://www.makingthings.ch/

M I N I L I

Hauptstrasse 23

4132 Muttenz

https://www.minili.ch/

F R A N C E

C O C O   B O H E M E

1, Rue de Colmar
68180 Horbourg-Wihr

http://www.coco-boheme.com/

C Y P R U S

H U G A   S T U D I O

5a Mpoumpoulinas
1060, Nicosia. Cyprus

http://www.hugastudio.com

G E R M A N Y

B A B Y   B L U M E

Bohlinger Str. 25
78224 Singen

https://www.babyblume.de

N A T U R A   K I N D E R L A D E N

Herzog-Otto-Str. 8
83022 Rosenheim

http://www.natura-kinderladen.de/

K O N F E T T I W O L K E

       Weberstraße 82
60318 Frankfurt am Main

http://www.konfettiwolke.de/

S P I E L W E R K

Fridolinstr. 70   –   50825 Köln

Regentenstr. 1a      –     51063 Köln-Mülheim

http://www.spielwerk-shop.de

S W E D E N

T H E   B A B Y   B O O N

https://thebabyboon.com/

P O L A N D

B E B E   S P A C E

https://bebespace.pl/

B E B E   C O N C E P T

https://bebeconcept.pl

U K

B O N   T O T

46 ST  Stephen Street
EH3 EAL Edinburgh

https://www.bon-tot.com/

T H E   N U R S E R Y   E D I T

www.the-nursery-edit.com

B A B Y   A N D   T H E   G A N G

www.babyandthegang.co.uk/

R U B Y R O E

www.rubyroe.com

L I T T L E   E D I T

https://www.littleedit.co.uk/

INSTAGRAM