R E T A I L E R S

N E D E R L A N D

W I J S   W E S T

Bilderdijkstraat 62
1053 KV Amsterdam

https://wijswest.nl/

M O N   M O N

Prins Hendrikstraat 98
2518 HW Den Haag

      https://www.mon-mon.nl/

M I N I  M A R K T

Beethovenstraat 5A
1077 HK Amsterdam

http://www.minimarkt-store.com

M I N I   &   M E

Nieuwstraat 19
3441 EA WOERDEN

https://www.minienme.nl/

K O T E R   &   C O

Scheldestraat 55-57
1078 GG Amsterdam

https://koterenco.nl/

B L I N G   S U N D A Y ‘ S   B E S T

Marcellienstraat 16
6166 CR Geleen

https://www.blingsundaysbest.nl/

K I N D   Z O   B L I J

Voorstraat 428
3311 CX Dordrecht

        https://www.kindzoblij.nl/

J U T   E N   J U U L

Nieuwe Rijn 58
2312 JH Leiden

https://www.jutenjuul.nl/

S P R U I T   K I D S                                    C O N C E P T S T OR E

Stationsstraat 5
5751 HA Deurne

https://www.pixie-spruit.nl/

‘ T   Z A N D M E N K E

Jodenstraat 14
5911 HK Venlo

https://www.zandmenke.nl/

M E V R O U W   A A R B E I

https://www.mevrouwaardbei.nl/

H U I S   &   G R I E T J E

http://www.huisengrietje.nl

P O P P Y ‘ S   P L A Y G R O U N D

https://www.poppysplayground.com/

D E N M AR K

S T U D I O  F E D E R

http://www.studiofeder.com/

A U S T R A L I A

B E L G I U M

P L A Y   B Y   R E W I N D

Kloosterstraat 63
2000 Antwerpen

https://www.rewinddesign.be/

N O O R D   B A B Y

Paleisstraat 24
2018 Antwerpen

http://www.noordbaby.be

H E T   L A N D   V A N   O O I T

Koningin Astridlaan 82C
2550 Kontich

http://www.hetlandvanooit.be/

M I N I M A L S

Mechelsestraat 48
3000 Leuven

https://www.minimals.be/

L U N A B L O O M

Eekhoutstraat 17b
8000 Brugge

http://www.lunabloom.be

T H E   W O N D E R   Y E A R S

Serpentstraat 8
9000 Gent

https://www.thewonderyears.be/

R O O M   4   K I D S

Kattestraat 74                                                  9300 Aalst

https://www.room4kids.be/

M A M A D O

Wallenstraat 15
8800 Roeselare

http://www.mamado.be/

K L E I N E   –   I K

Nieuwstraat 2
2880 Bornem

      http://www.kleineik.be/

K O K O N  E N   K O

Solleveld 30
9550 Herzele

      http://www.kokonenko.be/

K O L L E K T

Stationsstraat 51
3970 Leopoldsburg

http://www.kollekt.be

B E B I S

Strandlaan 296
B – 8670 Sint-Idesbald

http://www.bebis.be

S T U D I O   A I M É E

Grote Markt 57
3800 Sint-Truiden

https://www.studioaimee.com/

F O O L   D E   W O O L

Kartuizersstraat 44                                                        1000 Brussel

http://www.fooldewool.com

C I T R O N   G R E N A D I N E

Passage de l’Ergot 36

1348 Louvain-la-Neuve

https://www.citrongrenadine.be/

M I N I ‘ O N

Place des Jardins de Baseilles 9                                                            5101 Erpent

https://www.minionkidstore.be/

H Y G G E   C O N C E P T

https://www.hyggeconcept.be/

M I N I   &   M A D A M

https://www.minienmadam.be/

Z O E N   V O O R   G U S T

https://www.zoenvoorgust.be

L E M O N   F I SH

https://www.lemonfish.be/

U K

B O N   T O T

46 ST  Stephen Street
EH3 EAL Edinburgh

https://www.bon-tot.com/

T H E   N U R S E R Y   E D I T

www.the-nursery-edit.com

B A B Y   A N D   T H E   G A N G

www.babyandthegang.co.uk/

R U B Y R O E

www.rubyroe.com

L I T T L E   E D I T

https://www.littleedit.co.uk/

A U S T R I A

I N T E R I O R   F O R   K I D S

Eugenstraße 13
A-6060 Hall in Tirol

      http://interiorforkids.at/

S W I T S E R L A N D

W O H N R E I C H

Herrenberg 22
8640 Rapperswil-Jonal

       https://wohnreich.ch/

F R A N C E

H A P P Y   M O M E S

7, Rue du Saint Nicolas
68000 COLMAR

       http://www.happy-momes.fr/

C O C O   B O H E M E

1, Rue de Colmar
68180 Horbourg-Wihr

http://www.coco-boheme.com/

C Y P R U S

H U G A   S T U D I O

5a Mpoumpoulinas
1060, Nicosia. Cyprus

http://www.hugastudio.com

G E R M A N Y

B A B Y   B L U M E

Bohlinger Str. 25
78224 Singen

https://www.babyblume.de

N A T U R A   K I N D E R L A D E N

Herzog-Otto-Str. 8
83022 Rosenheim

http://www.natura-kinderladen.de/

K O N F E T T I W O L K E

       Weberstraße 82
60318 Frankfurt am Main

http://www.konfettiwolke.de/

S P I E L W E R K

Fridolinstr. 70   –   50825 Köln

Regentenstr. 1a      –     51063 Köln-Mülheim

http://www.spielwerk-shop.de

S W E D E N

T H E   B A B Y   B O O N

https://thebabyboon.com/

P O L A N D

B E B E   S P A C E

https://bebespace.pl/

B E B E   C O N C E P T

https://bebeconcept.pl

W H O L E S A L E

Wil je graag retailer worden? We houden van alle soorten toffe concepten met een sterk verhaal. Van de kleinste winkeltjes tot de grootste van de stad.  Groen, duurzaam en eerlijke ‘minded’,  dikke YES!  Daarnaast houden we van samenwerken en samen ontwerpen. Er is veel mogelijk.

Wholesale voorwaarden en Informatie ontvangen? Stuur gerust een mailtje of vul het contact formulier in op de contactpagina.

INSTAGRAM